top of page

2010年10月17日 林三綱弟兄 重建時的屬靈領袖--撒迦利亞

錄音MP3

錄影视频

重建時的屬靈領袖 - 撒迦利亞

亞一1~3:「大利烏王第二年八月,耶和華的話臨到易多的孫子比利家的兒子先知撒迦利亞,說:『耶和華曾向你們列祖大大發怒。 所以你要對以色列人說:〝萬軍之耶和華如此說,你們要轉向我,我就轉向你們.〞這是萬軍之耶和華說的。』 」

壹. 行政領袖與屬靈領袖

一. 以色列民歸回重建聖殿的領袖是所羅巴伯,再次歸回重修城牆的領袖是尼希米。

二. 所羅巴伯等人立了殿的根基, 仇敵上告於亞達薛西王,王下令停工。

三. 十五年後,到大利烏王第二年,先知哈該和撒迦利向沮喪的以色列民說勸勉的話,

於是所羅巴伯再帶領百姓續建聖殿。

四. 哈該和撒迦利亞是屬靈領袖,當行政領袖都無能為力時,乃是屬靈領袖勸勉眾人,

才再次奮起。

五. 河西總督達乃並未攔阻,惟上告大利烏王, 大利烏王下令准許以色列民重建聖殿。

四年後聖殿建成。

貳. 先知哈該和撒迦利亞

一. 先知哈該比撒迦利亞長兩歳,說預言比撒迦利亞早二個月。

二. 哈該先責備以色列民,因亞達薛西王禁止,就認為「建造耶和華殿的時候尚未來到」(該一2),但百姓卻為自己建築精美的住屋。

三. 哈該鼓勵所羅巴伯當剛強作工。

四. 哈該最大的預言:「這殿後來的榮耀,必大過先前的榮耀。」(該二9)

叁. 先知撒迦利亞的信息

一. 神要建立一個普世性的聖殿

亞六15:「遠方的人也要來建造耶和華的殿。你們就知道萬軍之耶和華差遣我到你們這裡來。你們若留意聽從耶和華你們神的話,這事必然成就。 」

亞八20~22:「萬軍之耶和華如此說:『將來必有列國的人,和多城的居民來到.

這城的居民,必到那城,說:〝我們要快去懇求耶和華的恩,尋求萬軍之耶和華.我也要去。必有列邦的人,和強國的民,來到耶路撒冷,尋求萬軍之耶和華,懇求耶和華的恩。〞』 」

亞十四9:「耶和華必作全地的王,那日耶和華必為獨一無二的.衪的名也是獨一無二的。」

這預言說出神在創世以前所已經立定永遠的旨意, 要叫全地成為神的國度,國度帶進聖殿,聖殿才將神的榮耀完全彰顯。

二. 建造屬靈聖殿的成全者 - 耶和華的熱心

亞一14:「與我說話的天使對我說:『你要宣告說:〝萬軍之耶和華如此說,我為耶路撒冷為錫安,心裡極其火熱。〞』 」

亞八2:「萬軍之耶和華如此說:『我為錫安心裡極其火熱.我為他火熱,向他的仇敵發烈怒。』 」

三. 新聖殿的王 - 大衛的後裔

亞三8~9:「大祭司約書亞阿,你和坐在你面前的同伴都當聽.(他們是作豫兆的。)我必使我僕人大衛的苗裔發出。看哪,我在約書亞面前所立的石頭,在一塊石頭上有七眼。萬軍之耶和華說:『我要親自雕刻這石頭,並要在一日之間除掉這地的罪孽。』 」

亞九9:「錫安的民哪,應當大大喜樂.耶路撒冷的民哪,應當歡呼.看哪,你的王來到你這裡.衪是公義的,並且施行拯救,謙謙和和的騎著驢,就是騎著驢的駒子。 」

四. 新聖殿建造參與者的特性

(一) 使人得福的人生觀

亞八13:「猶大家和以色列家阿,你們從前在列國中怎樣成為可咒詛的,照樣,我要拯救你們,使人稱你們為有福的.〔或作使你們叫人得福〕你們不要懼怕,手要強壯。 」

(二) 重出埃及,重出巴比倫

亞十10~12:「我必再領他們出埃及地,招聚他們出亞述,領他們到基列和利巴嫩.這地尚且不彀他們居住。耶和華必經過苦海,擊打海浪,使尼羅河的深處都枯乾.亞述的驕傲,必至卑微.埃及的權柄必然滅沒。我必使他們倚靠我,得以堅固.一舉一動必奉我的名.這是耶和華說的。 」

(三) 復興再蒙揀選

亞一3:「所以你要對以色列人說:『萬軍之耶和華如此說:〝你們要轉向我,我就轉向你們.〞』這是萬軍之耶和華說的。 」

亞一17:「你要再宣告說:『萬軍之耶和華如此說:〝我的城邑,必再豐盛發達.〞耶和華必再安慰錫安,揀選耶路撒冷。』 」

(四) 懇求的靈

亞十二10:「我必將那施恩叫人懇求的靈,澆灌大衛家,和耶路撒冷的居民.他們必仰望我,〔或作他本節同〕就是他們所扎的.必為我悲哀,如喪獨生子,又為我愁苦,如喪長子。」

(五) 能力的靈

亞四6:「衪對我說:『這是耶和華指示所羅巴伯的.萬軍之耶和華說:〝不是倚靠勢力,不是倚靠才能,乃是倚靠我的靈,方能成事。〞』 」

五. 建造新聖殿的過程 - 八個異象

bottom of page